doel is gezonde medewerkers

transavia.com vindt het belangrijk dat medewerkers zich gezond voelen, zodat ze op het werk en privé goed functioneren. Dankzij een open en veilige cultuur kunnen leidinggevenden hiernaar vragen en kunnen medewerkers erover beginnen. Om te zorgen voor maximaal gezonde medewerkers voert transavia.com een actief gezondheidsbeleid.

verzuimaanpak werpt vruchten af
Bij het verzuimbeleid geldt als uitgangspunt dat ziekte niet altijd tot verzuim hoeft te leiden. Kern van de aanpak is het serieus nemen van de medewerker in zijn of haar ziekte, en tegelijkertijd als leidinggevende de regie nemen voor de begeleiding.
Het beleid is erop gericht om te denken in mogelijkheden in plaats van in beperkingen. De aanpak heeft aangetoond dat een zuivere rolverdeling tussen werkgever én werknemer leidt tot succesvol verzuimmanagement. De medewerker is verantwoordelijk voor het voorkomen van verzuim en voor het tijdig afgeven van signalen aan de leidinggevende. De leidinggevende is verantwoordelijk voor het verzuimbeleid. Bij een melding van klachten of verzuim heeft hij of zij direct contact met de medewerker en bepaalt, samen met de medewerker, wat er moet gebeuren om hem of haar zo snel en duurzaam mogelijk weer aan het werk te krijgen (te reïntegreren). Als in ernstige gevallen de medewerker niet meer in de eigen functie aan het werk kan, kijken we naar reïntegratie in ander werk binnen transavia.com dan wel buiten de organisatie.

vertrouwenspersonen: opvang, hulp en advies bij ongewenst gedrag
Medewerkers van transavia.com kunnen terecht bij zes vertrouwenspersonen als zij in hun werk last hebben van discriminatie, pesterijen, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen. De vertrouwenspersonen zijn mannelijke en vrouwelijke collega's die bij verschillende bedrijfsonderdelen werken. Medewerkers kunnen zelf kiezen welke vertrouwenspersoon zij benaderen; dat hoeft dus niet de collega van het eigen onderdeel te zijn. Vertrouwenspersonen krijgen een intensieve training en wisselen enkele keren per jaar ervaringen uit.
Vertrouwenspersonen vangen medewerkers in eerste instantie op door te luisteren en te helpen. Zij stellen een stappenplan op waar de betrokkene zelf mee aan het werk gaat. Onderdeel daarvan kan het advies zijn om naar de leidinggevende of naar een personeelsadviseur te stappen. Ook kunnen vertrouwenspersonen doorverwijzen naar externe professionele hulpverleners.